Kể từ khóa đầu tiên vào năm 2013 đến nay, Trường hè khoa học Việt Nam (VSSS) ngày càng vững bước nhờ có sự đồng hành của các doanh nghiệp và tổ chức trong và ngoài nước. Trong số các nhà tài trợ của VSSS, Quỹ Tưởng Nhớ Philip David Gray cho Việt Nam (PDG Trust) đã luôn kề vai sát cánh cùng VSSS thông qua tài trợ tài chính trực tiếp cho các khóa Trường hè từ năm 2016. Đây là đóng góp vô cùng quý giá và đáng trân trọng đối với VSSS. Năm nay, khi VSSS bước sang mùa thứ 9 với chủ đề “Câu chuyện cuộc đời”, PDG Trust vẫn tiếp tục đồng hành cùng VSSS với vai trò là nhà tài trợ.

 

Quỹ Tưởng Nhớ Philip David Gray cho Việt Nam được thành lập vào năm 2005 với sứ mệnh hỗ trợ dài hạn cho sự phát triển của Việt Nam trong lĩnh vực giảm nghèo, y tế, giáo dục và cơ sở hạ tầng quốc gia. Quỹ học bổng ra đời nhằm tưởng nhớ đến cuộc đời và sự nghiệp của Philip David Gray. Vào thời điểm ông qua đời năm 2005, ông là thành viên của nhóm cơ sở hạ tầng năng lượng của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam. Philip đã hết lòng cống hiến cho sự phát triển của Việt Nam để góp phần thay đổi cuộc sống của người dân thế nên Quỹ học bổng vẫn kiên trì theo đuổi mục tiêu đó thông qua việc tài trợ cho các sinh viên nghèo ở Việt Nam.

Trang web: https://pdgtrust.org/ 

 

PHILIP DAVID GRAY FUND FOR VIETNAM SUPPORTING SCHOOL OF SCIENCE OF VIETNAM

 

Contributions from domestic and foreign enterprises and organizations have encouraged the growth of Vietnam Science Summer School (VSSS) since its first summer school in 2013. Among VSSS’s sponsors, the Philip David Gray Memorial Trust for Vietnam (PDG Trust) has always had VSSS’s collaboration with its financial support since 2016. This is an extremely valuable endowment to VSSS. This year, when VSSS is organizing its 9th school entitled “Stories of Life”, PDG Trust continues to stand by VSSS as a sponsor.

 

The PDG Trust was established in 2005 with the mission of long-term improvement in Viet Nam by way of poverty reduction, healthcare, education, and national infrastructure. The trust was created to commemorate the life and career of Philip David Gray. At the time of his death in 2005, he was a member of the World Bank’s energy infrastructure team in Vietnam. Philip has wholeheartedly devoted himself to the development of Viet Nam with the hope of contributing to improving Vietnamese people’s lives. Its scholarship awards persist in pursuing that goal by sponsoring underprivileged students in Viet Nam.

Website: https://pdgtrust.org

Exit mobile version