GS Jean Trần Thanh Vân – Cố vấn Trường Hè

TS Nguyễn Ngọc Anh – Trưởng Ban Tổ chức kiêm Trưởng Ban Chương trình

TS Trần Thanh Sơn – Phó Trưởng Ban Tổ chức

TS Nguyễn Tô Lan – Trưởng Ban Tổ chức địa phương 

TS Đặng Văn Sơn – Ban Tổ chức địa phương

TS Nguyễn Thị Tú Mai – Ban Tổ chức địa phương

TS Giáp Văn Dương – Trưởng Ban Tuyển sinh

TS Ngô Đức Thế – Thành viên Ban Tuyển sinh, Ban Chương trình 

TS Lưu Quang Hưng – Thành viên Ban Tuyển sinh, Ban Chương trình 

TS Nguyễn Bảo Huy – Thành viên Ban Tuyển sinh

Exit mobile version