Nguyễn Ngọc Huy

Cố vấn cao cấp về Biến đổi khí hậu – Oxfam 

Nguyễn Ngọc Huy tốt nghiệp tiến sĩ chuyên ngành Biến đổi khí hậu và Thiên tai tại Đại học Kyoto, Nhật Bản. Ông có thời gian làm việc tại Trung tâm nghiên cứu thiên tai châu Á và Nghiên cứu sau tiễn sĩ tại Đại học Kyoto trước khi trở thành chuyên gia nghiên cứu thiên tai của tổ chức Liên hợp quốc về quản lý rủi ro thiên tai (UNDRR). Ông Huy cũng từng là chuyên gia nghiên cứu và cố vấn cho nhiều tổ chức quốc tế khác trong gần 20 năm qua bao gồm: UNCCD, UNESCO, IFAD, ADB, Research Trianger Institue, Institute for Social and Environmental Transition, Winrock International, CARE International và Oxfam International. 

Hiện tại ông Huy là cố vấn cao cấp về biến đổi khí hậu của tổ chức Oxfam. Lĩnh vực nghiên cứu của ông Huy bao gồm: Biến đổi khí hậu, Dự báo thiên tai, Giảm thiểu rủi ro thiên tai, Quản lý nguồn nước, Giải pháp thích ứng dựa vào thiên nhiên, Giảm phát thải khí nhà kính, và Thích ứng biến đổi khí hậu trong các chuỗi giá trị nông thủy sản.