Description: Description: Description: Description: logo2

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC
TRƯỜNG HÈ “HÀNH TRANG KHOA HỌC 2013”

Nội, ngày 5 6 tháng 8 năm 2013

 

 

I.  MỤC ĐÍCH & ĐỐI TƯỢNG

1. Mục đích

Giúp sinh viên hiểu khoa học, hiểu về công việc nghiên cứu, đồng thời cũng trang bị cho sinh viên những kinh nghiệm kỹ năng cần thiết để tiếp cận với nghề nghiên cứu thông qua các bài giảng từ các diễn giả những nhà khoa học, giảng viên kinh nghiệm nghiên cứu từng làm việc tại nước ngoài. Trường dự kiến được duy tŕ hàng năm cho sinh viên Việt Nam yêu thích khoa học, một hoạt đồng thuần túy học thuật, phi lợi nhuận.

 

2. Đối tượng

Sinh viên đại học, học viên cao học, nghiên cứu sinh học sinh chuyên. Học viên tham dự trường hoàn toàn miễn phí.

 

II.  THỜI GIAN & ĐỊA ĐIỂM

Thời gian:        Ngày 5 6 tháng 8 năm 2013

Địa điểm:         Pḥng Hội thảo, Tầng 4 nhà T1

                        Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN, 334 Nguyễn Trăi, Nội

 

III.  CHƯƠNG TR̀NH

1. Nội dung

·         Hiểu về khoa học: Khoa học ? Phương pháp khoa học; Đạo đức khoa học; Tự do học thuật; Khoa học nghệ thuật;

·         Kỹ năng nghiên cứu khoa học: Cách tiếp cận vấn đề khoa học, kỹ năng nghiên cứu, viết báo;

·         Hành trang khoa học: Kỹ năng chuẩn bị hồ , ngoại ngữ, xin học bổng;

·         Nghề nghiên cứu: Nghiên cứu như một nghề nghiệp.

 

2. Giảng viên

TS. Giáp Văn Dương (GiapSchool)

TS. Ngô Đức Thế (National Univ of Singapore)

TS. Lưu Quang Hưng (National Univ of Singapore & Khoa Toán Tin, ĐHKHTN)

TS. Ngô Đức Thành (Khoa KTTVHDH, ĐHKHTN)

TS. Phạm Thái Sơn (EGIS International & Savills)

ThS. Hồ Huyền (Bộ môn Ngoại ngữ, ĐHKHTN)

 

3. Bài giảng

TS. Giáp Văn Dương

1.      Tổng quan nghiên cứu khoa học tự do học thuật                      Thời lượng: 90 phút

2.      Khoa học nghệ thuật                                                                Thời lượng: 60 phút

TS. Ngô Đức Thành

1.      Một số kinh nghiệm viết báo     
tŕnh bày kết quả khoa học                                                                        Thời lượng: 90 phút

TS. Ngô Đức Thế

1.      Nghiên cứu khoa họctrường đại học                                          Thời lượng: 60 phút

2.      Kỹ năng mềm làm việc khoa học                                              Thời lượng: 60 phút

TS. Lưu Quang Hưng

1.      Các học bổng chính phủ                                                                Thời lượng: 60 phút

2.      Chuẩn bị hồ du học xin học bổng                                        Thời lượng: 60 phút

TS. Phạm Thái Sơn

1.      Nghiên cứu khoa học: Từ ư tưởng đến thực tiễn                            Thời lượng: 60 phút

2.      Đạo văn                                                                                         Thời lượng: 60 phút

ThS. Hồ Huyền

1.      Tiếng Anh chuyên ngành học thuật     
Lựa chọn cho sinh viên khoa học                                                  Thời lượng: 60 phút

 

4. Lịch trường

NGÀY 1 (THỨ HAI, 5/8/2013)

8:30 - 9:00: Đăng

9:00: Khai mạc - TS. Trịnh Thúy Giang

9:00 - 10:30: Tổng quan nghiên cứu khoa học tự do học thuật - TS. Giáp Văn Dương

10:30 - 11:00: Coffee break

11:00 - 12:00: Nghiên cứu khoa họctrường đại học - TS. Ngô Đức Thế

12:00 - 12:30: Thảo luận

12:30 - 1:30: Ăn trưa tự do

1:30 - 2:30: Nghiên cứu khoa học: Từ ư tưởng đến thực tiễn - TS. Phạm Thái Sơn

2:30 - 3:30: Đạo văn - TS. Phạm Thái Sơn

3:30 - 4:00: Coffee break

4:00 - 5:00: Khoa học nghệ thuật - TS. Giáp Văn Dương

5:00 - 5:30: Thảo luận

 

NGÀY 2 (THỨ BA, 6/8/2013)

9:00 - 10:30: Một số kinh nghiệm viết báo tŕnh bày kết quả khoa học - TS. Ngô Đức Thành

10:30 - 11:00: Coffee break

11:00 - 12:00: Kỹ năng mềm làm việc khoa học - TS. Ngô Đức Thế

12:00 - 12:30: Thảo luận

12:30 - 1:30: Ăn trưa tự do

1:30 - 2:30: Tiếng Anh học thuật chuyên ngành: Lựa chọn cho sinh viên khoa học - ThS. Hồ Huyền

2:30 - 3:30: Các học bổng chính phủ - TS. Lưu Quang Hưng

3:30 - 4:00: Coffee break

4:00 - 5:00: Chuẩn bị hồ du học xin học bổng - TS. Lưu Quang Hưng

5:00 - 5:30: Thảo luận

5:30 - 6:00: Phản hồi trao chứng chỉ

6:00: Kết thúc - ThS. Trương Ngọc Kiểm

 

IV.  BAN TỔ CHỨC

1.  Ban chương tŕnh

TS. Giáp Văn Dương ( Nội)

TS. Ngô Đức Thế (Singapore)

TS. Lưu Quang Hưng (Singapore)

2.  Ban tổ chức địa phương

TS. Trịnh Thúy Giang, Trưởng pḥng CT&CTSV, ĐHKHTN

ThS. Trương Ngọc Kiểm, thư Đoàn trường ĐHKHTN

ThS. Nguyễn Thanh B́nh, Phó pḥng CT&CTSV, ĐHKHTN

ThS. Phạm Quốc Dũng, Pḥng CT&CTSV, ĐHKHTN

 

V.  KINH PHÍ

Trường ĐHKHTN tài trợ địa điểm, sở vật chất tiệc trà giữa giờ;

GiapSchool tổ chức nội dung chương tŕnh;

Giảng viên tham gia t́nh nguyện, tự lo chi phí đi lại, ăn ở;

Học viên tham dự trường hoàn toàn miễn phí.

 

VI.  ĐĂNG

Để đăng tham dự, ứng viên cần gửi Curriculum Vitae (resume) bằng tiếng Anh của ḿnh đến địa chỉ của BTC: truonghekhoahoc@gmail.com.

50 học viên đầu tiên CV tốt sẽ được chọn tham dự trường miễn phí.

Thông tin được cập nhật trên website: http://www.facebook.com/truonghekhoahoc2013