Trần Trọng Dương, Tiến sĩ (2011), Viện Nghiên cứu Hán Nôm (VASS), giảng viên sau đại học Học Viện Khoa học Xã hội (GASS, 2015-nay), giảng viên Hán văn Phật giáo tại Học viện Phật Giáo Việt Nam (2010-2016). Là một nhà nghiên cứu Văn hiến học Hán Nôm, lịch sử cổ trung đại Việt Nam, và biểu tượng văn hóa tôn giáo. Ông đã có các nghiên cứu về: Mandala chùa Diên Hựu- Một Cột, biểu tượng rồng Việt Nam, là khách mời chuyên gia của chương trình “Thông điệp từ cổ vật” (2012, VTV),“Thông điệp từ lịch sử” (2013, VTV), và nhiều chương trình lịch sử văn hóa khác.