Now, our system is updating! Please come back when we provide the updated information!

Hiện nay hệ thống tuyển sinh chưa mở! Xin vui lòng quay lại khi có thông báo mới! Trong lúc chờ đợi bạn có thể nghiên cứu kỹ hơn tại mục FAQs trước khi chuẩn bị hồ sơ.