Home

Home

Thời khóa biểu VSSS’07 đã được công bố, xem chi tiết thời khóa biểu tại đây.

Trường hè Khoa học Việt Nam là một tổ chức xã hội hoạt động phi lợi nhuận nhằm nuôi dưỡng tình yêu khoa học và rèn luyện kỹ năng chuyên môn cho giới trẻ Việt Nam. Trường hè được sự hỗ trợ chủ yếu từ Đại học Quốc gia Hà Nội trong giai đoạn 2012-2016 và từ Quỹ Gặp gỡ Việt Nam từ 2016 đến nay với tư cách là các nhà tài trợ và tổ chức chính.

“Bảy năm qua, bên cạnh việc tạo dựng được không gian chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và truyền cảm hứng, Trường hè đã trở thành sợi dây kết nối các bạn trẻ yêu khoa học trong và ngoài nước.”

Trường hè Khoa học tổ chức các chương trình giảng dạy thường niên nhằm cung cấp các kỹ năng cần thiết trong nghiên cứu khoa học và rèn luyện, kỹ năng chinh phục học bổng du học nước ngoài bậc đại học và sau đại học. Trường hè không những truyền cảm hứng, khuyến khích và hỗ trợ các sinh viên và nhà nghiên cứu trẻ Việt Nam say mê con đường nghiên cứu khoa học, có ý định theo đuổi con đường nghiên cứu trong tương lai mà còn làm tiền đề bồi dưỡng và xây dựng mạng lưới các nhà nghiên cứu trẻ trình độ trong và ngoài nước.

Tài liệu hướng dẫn về VSSS’07 có thể được tải về tại đây.